China flag

China squad to compete at CFA International Women’s Youth Tournament

China earned a 3-1 win over Canada in their opening match, here is a reminder of the CFA International Women’s Youth Tournament fixtures.

China squad for CFA International Women’s Youth Tournament

1. He Peibin
2. Wang Yumeng
3. Zhou Mengqing
4. Zhou Shasha
5. Han Huimin
6. Jin Jing
7. Yang Qian
8. Ou Yiyao
9. Shen Mengyu
10. Tang Han
11. Zhang Linyan
12. Sun Pingwei
13. Li Yingrui
14. Li Yinghua
16. Wang Xinling
18. Wang Yu
19. Huang Xiaoxu
20. Li Yuehua
21. Guo Shunjin
22. Gao Yifei
23. Li Shiyi
24. Zou Deyu
25. Zhou Xinyu

0 Comments

Leave a reply

©2021 WOMEN'S SOCCER UNITED. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?